Chiar dacă mă repet…

…am decis publicarea integrală a micutului meu dicţionar.  Nu pretind că  este  complet, de aceea, îi rog pe cei cărora le curge în vine sânge de oltean si se afla in Juverlanda sau în lumea largă, să vină cu propuneri de cuvinte! Multumiri anticipate!

Mic dicţionar de gorjenisme (oltenisme)

A

abunament   – abonament
abure           – abur
acas’            – acasa
acia              – aci
acoloşa        – acolo, mai departe
acuşica        – acum, de curand
adimistraţâie-– administraţie
advocat        – avocat
adurmit        – adormit
ai fă              –  hai fă, auzi fă
aideţ’            – haideţi
ailant, allant, alălant -celălalt
alemandoo   – amândouă
ambar           – hambar
anine             – anin
arăni, hărăni  – a se hrăni, aci cu sensul a se pricopsi
ardica            – sălta, a ridica
auz’               – auzi

Ă

ălălante       – celălalte
ălbii             – albii
ării               – arii
ăripi             – aripi

B

barim            – barem, măcar
băieţ’             – băieţi
bărbaţ’           – bărbaţi
bătrâneţă        – bătrâneţe
băşca              – başca
bătătură          – curte, ogradă
bâlhănit,ă     – tulbure (apa sau vinul)
bâzăi            – bâzâi
betelie          – sfoară de legat pantalonii
berbeniţă      – putinică pentru murături sau brânză
beut, beui    – băut, băui
beutură        – băutură
beşică          – băşică
bişag            –  belşug
boalcă          –  (despre apă, vin) caldă, cald
bobolani      – boboci de gâscă
botic            – recipient mic din lemn utilizat pentru măsurarea ţuicii
la cazan
brabete         – vrăbioi
brădoaică     –  recipient din doage de lemn de 200-300 litri
brâglă           – piesă de la razboiul de tesut, cu care
se bate firul introdus cu suveica
bulentin        – buletin
bungineală    – ceaţă, pâclă
buşlui           – a căuta, a răscoli

C

castraveţ’   – castraveţi
cauc           –  un fel de cancioc din lemn pentru baut apă
cămaşe       – cămaşă
căminete    – cămin
căpuşe        – căpuşă
cărpător, cârpător – lopată din lemn pentru pâine sau turtă
cărţ’           –  cărţi
căşi            –  case
căta            –  a căuta
căţăl           –  căţel
căţa            –  căţea
căzan         –  cazan
cân’           –  când
câne          –  câine
cântasăm   –  cântasem
cârpă         – basma, invelitoare de cap de borangic, la femei
cârpător     – lopată de lemn pentru introdus turta, pâinea sau colacii
în cuptor
cebălui      – a irosi fără rost
cebăluit     – om de nimic, netrebnic
cerca         – a încerca
cici            – (interj.) chemarea porcilor
cioace       –  cârlige de rufe
ciocău       – încuietoare la poartă
ciocoti      – a ronţăi, a mânca ceva
cinşpe       – cinsprezece
ciuciulete  – ud leoarcă
ciulumea   – ciulama
chichiricios- pretenţios, supărăcios
chirăi        – a ţipa, a zbiera (la copii mici)
cloţă         – cloşcă
coloşa       – acolo
copăit       – a doua praşilă la porumbi
copârşeu   – sicriu
coperiş     –  acoperiş
costum schilăresc – costum popular traditional gorjenesc lansat de
boierul Dincă Schileru
cotăriţă     – coş mare de nuiele
cotoi         – pulpa de pasare, copan
cotovaică  – jumătate de coajă de dovlete, uscată
creacă       – creangă, ramură
cribit         – chibrit
cumbunoare – (expresie) cum ar fi, să zicem
cunie          –  bucătărie de vară
cura            – a curăţa (porumbi)
curastă        – curastră
cuţît            – cuţit

D

daică, dodă         – apelativ pentru o femeie mai in varstă
dăinăuş               – leagăn, scrânciob
dân                      – din
deală                    – (la) deal
de’al dată             – altădată
de’al timp            – altădată, în alt timp
decoraţîie             – decoraţie
deceaşa                – uite aşa
dedeasăm            – dădusem
desară                  – deseară
deşchide              – deschide
deşchiotora          – a desface şiretul
dezminţat             – nebun
didijos                  – mai jos, jos de tot
di pe                      – de pe
di la                       – de la
doo                        – două
dooză şi doo          – doua zeci şi două
dooşunu                 – doua zeci şi unu
doftor,doptor         – doctor
dupe                       – după
durmi                     – dormi

F

faptor                    – factor
fă                           – fa
făcân                     – făcând
faceţ,făceţ             – faceţi
făcuţ                      – făcuţi
fălie                       – felie
făşii                       – fâşii
fâneţă,                   – fâneţe
fiară                      – fiare
ficate                     – ficat
fi’ta, fi’sa              – fica ta, fica sa
fincă                     – fiindcă
fiţăraie                  – fiţe, mofturi
floier                     – fluier
floiera                   – a fluiera
folosî                    – a folosi
fomeie                  – femeie
foraş                     – făraş
fraţ                        – fraţi
frumuseţă, frumuşaţă       – frumuseţe
furnigă                  – furnică
furgăsî                  – a fura, a ciordi
fu, fusă, fusăi        – a fost (de curând), fuse, (eu) am fost

G

galbin                  –  galben
gardilop               – dulap, şifonier
gălbinuş              – galbenus
gărgei                  – spate, spinare
găsîţ                    – găsiţi
gâldan, gâldău    – groapă cu apă pentru scăldat la râu
ghijură                – ştiulete mic de porumb
ghinsac               – gânsac
goangă                – gâză, insectă
gozonac              – cozonac
groscior              – grosuţ
gruapă                 – groapă
gruasă                 – groasă
grumaj                – grumaz

H

hală                      – vijelie, furtună
haideţ                   – hai să mergeţi
haidem                 – hai să mergem
harc                      – arc
hărăni                   – a se hrăni, aci a se descurca pe viitor
hâr                        – zât
hârdău                  – recipient din lemn de cca. 100 litri care are două
urechi prevazute cu gaură
hârlete                  – hârleţ
hia                        – alungarea uliului (interj.)
hodini                   – odihni
holomoci              – a se ameţi
hududoi                – şant dintre case, gaură în gard
huroaie                 – porumb pisat in piuă

I

ibobnic                – amant, ibovnic
iceaşa                  – aici, aproape
iele                      – ele
ieu                       – eu
ieste                     – este
ierea                     – era
iezăcutor              – executor
im, imos              – murdărie, murdar
indicăţîi               – indicaţii
invităţîi               – invitaţii
iote-l, iote-o        – uite-l, uite-o
iţa, iţăz                – a da din picioare, dau din picioare (eu)
izăltat                  – zmintit, scrântit la cap
izână                    – jeg, murdărie
izvoară                 – izvoare

Î

îmbeti                  – a plia
îmbumbi              – a imboboci
împopoţonat        – a se imbracat cu prost gust cu  multe haine, podoabe
împropodi            – a se îmbrobodi
îndovigat              – îndoit
îu                          – au (interj.)

J

jandar, jendar       – jandarm
jartea                    – jartieră
jeg                        – murdărie
jijeu, jujeu            – triunghi de lemn pe care gorjenii îl puneau la
gâtul porcului să nu treacă gardul
jidov                      – om uriaş din legende
jip                          – jeg, murdărie
juardă                    – joardă, nuieluşă
jugrăvi                   – a zugrăvi
juma, jumate          – jumătate

L

lamba                   – lampă
lăcrămaţîie           – reclamaţie
lăntete                  – ştachete folosit in gard
lăpăda                   – lepăda
legumi                  – a mânca încet, mai multă pâine decât carne
lesne                     – uşor, facil
leşie                      – rest lichid după fierberea săpunului
levorvel                – revolver
livadie                  – livadă
lubeniţă                – pepene verde
lucrasăm               – lucrasem

M

Macat                   – cuvertuă de lână ţesută in război
machia, maichia   – oare
magherniţă           –  casa mică, dărăpănată
mamii                   – (a) mamei
mani                     – cheamarea raţelor
mărchizăt             – marchizet, ţesătură fină din bumbac
mau                      – a lua maul, a omorî
măniţă                  – răţuşcă
mărgele granade   – mărgeluţele cusute pe vestele  din
portul popular

mărunţăl               – mărunţel
măsa                      – măsea
mă-sa                     – maică-sa
mejdină                 – hotar intre loturi
melic                      – hibă, vătămătură
mestecău                – făcăleţ

N

na                          – ia, poftim
nadins                    – înnadins, anume
nalt                        – înalt
naşe                       – naşă
năduf                     – zăpuşală, asm
năcreală                 – zeamă acră
năcrit                     – acrit
Nălţare                  – Înălţare
nămete                  – troian de zăpadă
nărod                    – nerod
năroc                    – noroc
năsîp                     – nisip
nătărog                  – prost, tâmpit
neamurle               – neamurile
nimini                   – nimeni
nimica                  – nimic
niscai                    – nişte
niscaiva                 – nişte
niţăl                       – niţel, puţin
niţîcă                     – puţintică
noo                        – nouă
nooşpe                   – nouăsprezece
nostu, nost             – nostru
noastă                    – noastră
nodurle                  – nodurile
nu-m                      – nu-mi
nu-ţ                        – nu-ţi

O

oaicheş                 – oacheş
oaţă                      – şmecheră, hoaţă
oblanic                – carpă răsucită ce o puneau femeile pe cap pentru a
putea purta coş greu sau baniţă
obosală                – oboseală
odini                     – a se odihni
odoară                  –  lucruri de pret, odoare
ogoaie-te               – astâmpără-te
ogoară                  – ogoare
oichi                     – ochi
oprege                  – părţi din costumul ţărănesc la femei, ţesute în război
cu flori pe fond negru, se pun peste poale
orbete                   – netrebnic, secătură
oricel                    – un oarece lucru
o ţâră                    – un pic
oţ                          – şmecher, hoţ

P

paar                      – pahar
pahară                  – pahare
paişpe                   – patrusprezece
palangă                 – făcuţi grămadă pe jos
paporniţă              – sacoşă din papură
pardosală              – pardoseală
pârleaz                  – trecătoare ingustă peste gard, de obicei cu scrări
pe ambele părti cu câte o treaptă
pîn,                        – prin
pârlău                    – trunchi scobit în care se introduceau rufele
murdare peste care se turna leşie de cenuşă
pă                          – pe
păidar                    – sigur că da
pănă                      – până
păreţ                      – pereţi
părinţ                     – părinţi
păsărle                   – păsările
păzît                       – păzit
pe-ndelete              – cu migală (lucru facut)
perină                     – pernă
petreceţ                  – petreceţi
peţîtor                    – peţitor
pididijos                 – prin partea de jos
pin                          – prin
pingă                       – pe langă
pintre                       – printre
pirostii                     – pirostrii
pistolnic                   – stampilă cu litere slavone cu care se însemnau
colacii
pituluş                      – de-a v-ati ascunselea (joc)
pisăz                         – pisez
piţărăi, colindeţi       -colindatul din Ajunul Crăciunului pe la porţile
gospodarilor. Se primesc colaci, mere, nuci, biscuiţi,
numiţi tot piţărăi
piţîgoi                       – piţigoi
platagină                   – pătlagină
plătăgele                   – pătlăgele
plecaţ                        – plecaţi
polomidă                    – pălămidă
policră, policri            – poreclă, a porecli
poci ( nu mai)             – nu mai pot
poţ                              – poţi
pozânar                       – buzunar
privor                          – pridvor, tindă
propietar                      – proprietar
procest                         – proces
psoa                             – (interj.) alungă porcii
puoartă                        – poartă
purecei                         – turtă din mălai de porumb, sfărâmată si prăjită
în untură proaspătă de porc
purcar                           – porcar
pusnic                           – pustnic

R

ra                                 – rea
raină                            – farfurie de tablă, crăticioară
rapăn                           – (despre pom) plin de fructe
răcănel                        – brotăcel verde
răcute                          – recrut
răgălie                         – rădăcini dese pe malurile erodate ale râului
rămâneţ                       – rămâneţi
răsalniţă                       – răsadniţă
răspăr                           – luat in raspăr, luat in sens invers (creşterii părului
de ex.), biban
râcăi                             – a râcâi
râp                                – murdărie, jeg
râmni                            – râvni
revolvel                         – revolver
rosturle                          – rosturile

S

salcă                              – salcie
samă                              – seamă
sară                                – seară
să                                   – se (culcă, plimbă)
să să ia                           – să se ia
săcotei, săculete             – sac mai mic, săculeţ
săcui                               – desagă
să mă râd                        – să râd
sămn                               – semn
să’ţ                                  – să’ţi
să’zdau                           – să’ţi dau
Sân Pietru                       – Sfântu Patru
Sân Toader                      – Sfântu Toader
sîngur                              – singur
sîtă                                  – sită
schelete, schilete             – schelet
schinteie                          – scânteie
scri                                  – a scrie
scuate                              – a scoate
scupia                              – a scuipa
scoţ                                  – scoţi
scuteală                            – adăpost de ploaie
sfulger                             – fulger
slivină                              – robinet de lemn la butoaie
spată                                 – piesă a războiului de ţesut,
prin care trec iţele
spăria                               – speria
spârleaz                            – pârleaz
spârnel                             – titirez, ca adj.- agil, iute
spuneţ                              – spuneţi
Stămăria                          – Sfanta Maria
studără                             – apelativ la vite când  se pun înjugă sa se dea
mai in spate
su                                     – sub
suarbe-zamă                    – soarbe zeamă, om de nimic
sucală                               – unealtă casnică cu ajutorul căreia se deapănă
firele pentru război

Ş

şasă                                 – şase
şchelă                              – schelă
şchelete, şchilete             – schelet
şerpe                              – şarpe
şicoală                           – şcoală
şişi                                 – indemn la capre
şoicovit                          – cocoşat
şoiera                             – a fluiera
şoimăni                          – a se ţicni
şoimănit                         – ţicnit
şoprurle                          – şoprurile
soarbe zeamă                 -om de nimic
ştiubei                            – izvor de suprafaţă, amenajat, apa curgând pe
jgheab din lemn sau ţeavă
ştremeleag                      – membru, penis
şuiera                             – fluiera din degete

T

ta-su                               – taică-său
taier                                – taler, farfurie de tablă
tamburel                         – scaun fara spătar
tac’su, tap’su                  – taică-său
tatii                                 – (al, a) tatei
tăune                               – tăun
tâlv                                  – dovlecel alungit, rotund la cap, cu care se scotea
prin aspirare vinul din butoi
târnă                                – coş mare de nuiele
târnaţ                               – pridvor, tindă
telegrămi                         – telegrame
te râde (nu)                      – (nu) râde
termena                           – a termina
tinăr                                 – tânăr
tinereţă, tinereaţă             – tinereţe
tioc                                  – toc
tindichea                          – tinichea
tiribombă                         – căluşei, în bâlci
tiugă                                 – jumatate de dovlete fiert, golit si uscat, craniu
toaie                                 – loc de scăldat sau de spalat rufe pe o apă
curgătoare
tocmă, tomnă                   – tocmeală, negociere
toiege                               – stil de cusătură pe itamină
tolcer                                – pâlnie
tomna, tomnai                  – tocmai
topoară                             – topoare
toţ                                     – toţi
traistă                                – straiţă, secui
trandafiri                           -cârnaţi olteneşti
treanţă                               – zdreanţă
treburle                              – treburile
trimet                                – trimit
troacă                                – vezi tiugă
troală                                –  lălâie, şleampătă
tuacă                                 – toacă
tuarnă                               – toarnă
turtă                                  – “pâine” făcută din făină de porumb, coaptă
pe vatră sau in ţest
tuturigi                             –  rotiţele plitei sobei

Ţ

ţăs, ţăsa                            – ţes, a ţese
ţăsut                                  – ţesut
ţăst                                    – ţest
ţîgan                                  – ţigan
ţîgare                                 – ţigară
ţîment                                – ciment
ţîn                                      – ţin
ţîntar                                  – ţintar, moară
ţîntă                                   – ţintă
ţîpa                                    – ţipa
ţâmburuş                           – limbă de cataramă
ţârcomnic                          – ţârcovnic, dascal de biserică
ţuale                                  – ţoale, haine
ţuri, ţuruc                          – comandă dată calului pentru a da în spate
ţuţoacă, ţîţeiche                 – leagan, scrânciob

U

uaicheş                              – oacheş, bruneţel
uală                                   – oală
uamini                               – oameni
uară                                   – oară
uaţă                                   – şmechera, hoaţă
uăţăt                                  – oţet
ududoi                               – vezi hududoi
ular                                    – olar
ulei                                    – putină uşoară, de obicei din lemn de pluta
în care se păstrează cereale
umezală                             – umezeală
unghete                              – colţ, cotlon, de obicei după sobă
unşpe                                 – unsprezece
uoole                                  – ouăle
uoichi                                 – ochi
uogor                                 – ogor
uoi                                     – oi
uoişte                                 – oişte
uor                                     – ori
uo să                                  – o să
uotar                                  – hotar, mejdină
uoţ                                     – şmecher, ho’
uroaie                                – vezi huroaie
urdina                                – a umbla năuc
ursători                              – ursitori
urzîci                                 – urzici
uş, uşi                                – ( interj.) folosit la izgonirea păsărilor
uşe                                     – uşă

V

vasă                                   – vase
văpsăle                              – vopsele
văzusăm                            – văzusem
vâlnic                                – fustă încretită, despicată in faţă
vârsnic                              – vârstnic
vez                                    – vezi
vedeţ                                 – vedeţi
viţăl                                   –  viţel
viţa                                    – viţea
volvură                              – volbură, plantă numită  Rochiţa rândunicii
vodata                                – vreodată
vost, vostu                         – vostru
vran                                    – pâlnie mare din lemn cu care se toarnă vinul în
butoaie
vrun, vun                           – vreun

Z

zamă                                 – zeamă
zaar, zacăr                         – zahăr
zăbic                                  – vezi purecei
zâmboc                             – vezi ţâmburuş
zât                                     – interj. cu care se izgoneşte  pisica
zîceţ                                  – ziceţi
zîsă                                   – zise
zîdar                                 – zidar
zî, zîle                              – zi, zile
zgâmboi                           – mucos, puşti;  folosit si ca argou pentru penis

Update:

cobilita                          – bucata de lemn curbat ce se purta pe umăr utilizata la căratul găleţilor cu apă

berc, ciont                   – animal cu  coada ruptă

şuşea                              –  şosea

brătăci                           –  trebălui

citov                               – sănătos

a bodicăi                       – a cauta pe pipăite

cupit                                – prins

cupiţât                           – incolţit (într-un colţ)

păleaţă                           – prajină